Asystent rodziny

Studia  licencjackie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pełnienia ról opiekuńczych i wychowawczych w odniesieniu do
  pomocy rodzinom w przezwyciężaniu trudności związanych
  z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci
 • pomocy w wypełnianiu ról społecznych przez rodziny
 • wspierania rodzin zastępczych w wykonywaniu ich zadań
 • motywowania rodziny do aktywnego współdziałania z ośrodkami
  udzielającymi jej wsparcia

Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

 • pełnienie funkcji w różnych instytucjach zajmujących się pracą na
  rzecz pomocy rodzinie
 • pracownicy i osoby zarządzające fundacjami, stowarzyszeniami
  oraz innymi organizacjami zajmującymi się szeroko pojętą pracą
  opiekuńczo-wychowawczą
 • wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  w których znajdują się dzieci z rodzin mających różnego rodzaju
  problemy życiowe
 • pracownicy ośrodków zajmujących się terapią uzależnień
 • wychowawcy w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych
  oraz innych tego typu placówkach