Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe

Studia  magisterskie

Głównym celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki bezpieczeństwa i przezwyciężania różnych zagrożeń dla ludności i państwa. W efekcie absolwent będzie przygotowany do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z bezpieczeństwem narodowym, w agencjach ochrony osób i mienia oraz instytucjach zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego. Po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych będzie mógł również wykonywać zawód nauczyciela przedmiotów związanych z edukacją dla bezpieczeństwa w różnych typach szkół i placówek.