Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Studia  licencjackie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach I-III szkoły podstawowej i placówek wychowania przedszkolnego
  • diagnozowania i przezwyciężania niepowodzeń szkolnych
  • rozwoju zdolności i zainteresowań dzieci
  • prowadzenia współpracy ze środowiskiem wychowawczym dziecka ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z rodzicami i opiekunami.

Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

  • nauczyciele nauczania początkowego
  • nauczyciele w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych
  • nauczyciele w punktach wychowania przedszkolnego oraz innych tego typu placówkach oświatowych
  • stanowiska pracy związane z opieką i wychowaniem dzieci w wieku przedszkolnym w różnych ośrodkach i instytucjach
  • stanowiska nauczyciela nauczania początkowego w placówkach służby zdrowia, w których czasowo przebywają dzieci w wieku wczesnoszkolnym (szpital, sanatorium).