Pedagogika resocjalizacyjna

Studia  licencjackie

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizowania pracy wychowawczej z osobami, u których
  występują zaburzenia zachowania wynikające z niedostosowania
  społecznego
 • wykonywania zadań związanych z resocjalizacją nieletnich oraz
  osób dorosłych przebywających w różnego typu zakładach
  karnych
 • prowadzenia współpracy ze środowiskiem osób wymagających
  wsparcia wychowawczego
 • diagnozowanie potrzeb osób niedostosowanych społecznie oraz
  opracowania koncepcji ich zaspokajania

Potencjalne stanowiska, miejsca pracy absolwentów:

 • wychowawcy w placówkach zajmujących się resocjalizacją osób
  nieletnich i dorosłych
 • kuratorzy sądowi oraz pracownicy policji i innych instytucji
  zajmujących się przezwyciężaniem i zapobieganiem
  niedostosowaniu społecznemu
 • nauczyciele w punktach wychowania przedszkolnego oraz innych tego typu placówkach oświatowych
 • wychowawcy w placówkach socjoterapeutycznych oraz innych
  zajmujących się szeroko pojętą terapią uzależnień
 • pracownicy i osoby zarządzające fundacjami, stowarzyszeniami
  oraz innymi organizacjami zajmującymi się szeroko pojętym
  wychowaniem i resocjalizacją.