Doradztwo zawodowe

Studia podyplomowe

Studia przygotowują do udzielania wsparcia uczniom i osobom dorosłym w planowaniu drogi edukacyjnej, w wyborze lub zmianie zawodu i planowaniu kariery zawodowej. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych uczelni, którzy chcą pracować na stanowiskach związanych z szeroko pojętym systemem poradnictwa zawodowego z osobami w różnym wieku i na różnych etapach edukacji i kariery. Osobom posiadającym uprawnienia pedagogiczne ukończenie studiów nadaje kwalifikacje do pracy na stanowisku doradcy zawodowego, m.in. w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a pozostałym absolwentom szkół wyższych kompetencje do pracy w powiatowych, miejskich i wojewódzkich urzędach pracy, placówkach pomocy społecznej, agencjach zatrudnienia czy agencjach doradztwa personalnego lub w firmach jako
specjalista ds. kierowania rozwojem pracowników.

Studia trwają 2 semestry (dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy lub firmach) i 3 semestry (dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy zawodowego w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub innych placówkach oświatowych). Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Warunkiem ukończenia studiów dwu-semestralnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (test) z zakresu realizacji efektów kształcenia wynikających z poszczególnych przedmiotów/bloków tematycznych.

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Współczesne koncepcje doradztwa zawodowego
i personalnego
10 15 6
2 Kształcenie zawodowe 15 20 7
3 Wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 10 10 7
4 Podstawy coachingu i tutoringu 20 20 8
5 Psychologia stresu i wypalenie zawodowe 6 15 4
6 Wybrane zagadnienia z prawa pracy i etyki doradztwa
zawodowego
10 10 5
7 Warsztat pracy doradcy zawodowego 15 20 7
8 Podstawy komunikacji interpersonalnej 15 15 6
9 Zarządzanie personelem – doskonalenie i rozwój 10 20 6
10 Technologie informacyjne w pracy doradcy zawodowego 4 20 4
Razem 115 165 60

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami, wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.