Edukacja biblioteczna i informacja naukowa

Studia podyplomowe

Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele oraz absolwenci wyższych szkół posiadający przygotowanie pedagogiczne. Ich ukończenie nadaje kwalifikacje do pracy w bibliotekach szkolnych, pedagogicznych oraz w bibliotekach naukowych resortu edukacji narodowej i bibliotekach placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 3 semestry program 275 godzin zajęć dydaktycznych oraz 75 godzin praktyk.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki oraz pozytywna ocena z przygotowanej pracy dyplomowej. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Wstęp do bibliotekoznawstwa 20 4
2 Historia książki i bibliotek 10 2
3 Gromadzenie i przechowywanie zbiorów 30 4
4 Opracowanie zbiorów 10 10 4
5 Źródła informacji 5 1
6 Organizacja i zarządzanie informacją 10 2
7 Metodyka bibliografii 5 1
8 Zastosowanie komputerów w pracy biblioteki 10 15 5
9 Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji 6 9 2
10 Literatura dla dzieci i młodzieży 9 6 2
11 Biblioterapia 5 5 2
12 Edukacja multimedialna w szkole 10 2
13 Metodyka pracy biblioteki szkolnej 5 5 2
14 Czytelnictwo i animacja kultury 5 5 2
15 Edukacja regionalna 5 1
16 Informacja naukowa 10 2
17 Organizacja bibliotek w Polsce i na świecie 10 2
18 Marketing w bibliotece 5 5 2
19 Ochrona własności intelektualnej 10 2
20 Bezpieczeństwo i higiena pracy z podstawami ergonomii 10 2
21 Praktyka w bibliotece 75 8
22 Seminarium 25 7
Razem 190 160 61

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami,
wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.