Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia podyplomowe

Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele, którzy nie posiadają odpowiedniego przygotowania do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotów związanych z szeroko pojętą edukacją dla bezpieczeństwa, jak również inne osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, zainteresowane zdobyciem odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie umożliwiającym np. pracę w charakterze koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli. Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 3 semestry program 300 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki oraz pozytywna ocena z przygotowanej pracy dyplomowej. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Podstawy wychowania obywatelskiego i patriotycznego 10 10 5
2 Siły zbrojne i system obronności w Rzeczypospolitej
Polskiej
10 10 5
3 Zagrożenia współczesnego świata 20 10 7
4 System ratownictwa w Polsce 10 10 5
5 Zarządzanie kryzysowe 10 10 6
6 Ochrona ludności i obrona cywilna 10 10 5
7 Prawne podstawy bezpieczeństwa państwa
i społeczeństwa
10 10 5
8 Komunikacja w systemie bezpieczeństwa 10 10 5
9 Udzielanie i nauczanie pierwszej pomocy 10 20 8
10 Teoretyczne podstawy kształcenia 5 10 3
11 Metodyka prowadzenia zajęć z zakresu edukacji
dla bezpieczeństwa
10 45 9
12 Ochrona własności intelektualnej 10 0 2
13 Seminarium dyplomowe 20 15
14 Praktyka 60 10
Razem 125 235 90

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami, wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.