Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i z zespołem aspagera

Studia podyplomowe

Uczestnikami studiów podyplomowych w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera mogą być nauczyciele oraz absolwenci wyższych szkół posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Głównym celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze nauczycieli prowadzących efektywny
proces nauczania i rewalidacji osób z autyzmem i z zespołem Aspergera. Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 3 semestry program 365 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki oraz pozytywna ocena z przygotowanej pracy dyplomowej. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach (ok. 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Elementy pedagogiki specjalnej 20 10 6
2 Podstawy dydaktyki specjalnej 10 5 4
3 Elementy pedagogiki rewalidacyjnej i neuropedagogiki 10 5 4
4 Elementy psychologii rozwojowej i klinicznej 15 5 4
5 Autyzm w aspekcie psychopedagogicznym i społecznym 15 5 5
6 Zespół Aspergera w aspekcie psychopedagogicznym i
społecznym
15 5 5
7 Elementy dydaktyki integracyjnej 10 10 4
8 Diagnoza autyzmu 5 10 3
9 Diagnoza zespołu Aspergera 5 10 3
10 Biomedyczne uwarunkowania edukacji i rewalidacji osób
z autyzmem i zespołem Aspergera
10 2
11 Psychologiczne uwarunkowania edukacji i rewalidacji osób
z autyzmem i zespołem Aspergera
10 2
12 Podstawy prawne edukacji i rewalidacji osób z autyzmem
i zespołem Aspergera
10 2
13 Kompetencje i warsztat pracy pedagoga zajmującego się
edukacją i rewalidacją osób z autyzmem i zespołem Aspergera
10 2
14 Metodyka nauczania osób z autyzmem 10 30 7
15 Metodyka nauczania osób z zespołem Aspergera 10 30 7
16 Niekonwencjonalne metody rewalidacji 5 10 2
17 Wybrane zagadnienia z integracji sensorycznej 10 10 4
18 Technologie informacyjne i komunikacyjne w rewalidacji 10 2
19 Seminarium 30 10
20 Praktyka 120 22
Razem 170 315 90

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne: 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 zł za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% niniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowej). Absolwenci studiów licencjackich, magisterskich lub podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, rewalidacji, integracji sensorycznej lub innych, w ramach których realizowano treści kształcenia odpowiadające efektom ww. studiów, ponoszą opłaty za dwa semestry.

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami, wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.