Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Studia podyplomowe

Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele oraz absolwenci wyższych szkół, posiadający przygotowanie pedagogiczne. Ich ukończenie nadaje kwalifikacje do pracy w szkołach i placówkach oświatowych w charakterze pedagogów specjalnych z zakresu oligofrenopedagogiki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 3 semestry program 360 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki oraz pozytywna ocena z przygotowanej pracy dyplomowej. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Elementy pedagogiki specjalnej 20 10 5
2 Wybrane zagadnienia z oligofrenopedagogiki 10 40 9
3 Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo 10 40 9
4 Problematyka kształcenia specjalnego w prawie oświatowym 5 5 2
5 Rewalidacja indywidualna 10 40 7
6 Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo 10- 30 6
7 Metodyka nauczania głębiej upośledzonych umysłowo 10 30 6
8 Elementy dydaktyki integracyjnej 10 10 4
9 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z osobami
z niepełnosprawnością intelektualną
10 3
10 Technologie informacyjne w pracy oligofrenopedagoga 20 4
11 Ochrona własności intelektualnej 10 3
12 Seminarium 30 10
13 Praktyka 120 22
Razem 105 375 90

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami, wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.