Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Studia podyplomowe

Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele oraz absolwenci wyższych szkół posiadający przygotowanie pedagogiczne. Ich ukończenie nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w przedszkolach i w klasach I – III szkół podstawowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 3 semestry program 360 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki oraz pozytywna ocena z przygotowanej pracy dyplomowej. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Psychologia rozwojowo-wychowawcza dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym
10 5 3
2 Podstawy wiedzy z matematyki 10 5 3
3 Podstawy wiedzy o literaturze i języku 10 5 3
4 Podstawy wiedzy z przyrody 10 5 3
5 Śpiew i gra na instrumencie szkolnym 10 3
6 Formy aktywności plastyczno-technicznej dziecka 10 3
7 Metody aktywizujące rozwój i uczenie się dzieci 10 3
8 Diagnoza pedagogiczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 10 3
9 Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 10 3
10 Pedagogika przedszkolna 10 5 3
11 Metodyka wychowania przedszkolnego 10 5 3
12 Metodyka edukacji językowej w przedszkolu 8 7 3
13 Metodyka edukacji przyrodniczej w przedszkolu 5 5 2
14 Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu 8 7 3
15 Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu 10 2
16 Metodyka edukacji plastycznej i technicznej w przedszkolu 10 2
17 Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w przedszkolu 10 2
18 Pedagogika wczesnoszkolna 10 5 3
19 Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej 10 5 3
20 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I – III 10 5 3
21 Metodyka edukacji przyrodniczej w klasach I – III 6 4 2
22 Metodyka edukacji matematycznej w klasach I – III 10 5 3
23 Metodyka edukacji muzycznej w klasach I – III 10 2
24 Metodyka edukacji plastycznej w klasach I – III 10 2
25 Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych
w klasach I – III
10 2
26 Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej 10 2
27 Praktyka w zakresie edukacji przedszkolnej 75 10
28 Praktyka w zakresie edukacji wczesnoszkolnej 75 8
29 Ochrona własności intelektualnej 10 2
30 Bezpieczeństwo i higiena pracy z podstawami ergonomii 10 0 1
31 Seminarium 20 6
Razem 147 363 96

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami, wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.