Integracja sensoryczna

Studia podyplomowe

Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych różnych kierunków posiadających kwalifikacje pedagogiczne, a w tym szczególnie dla: oligofrenopedagogów, terapeutów zajęciowych, nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, psychologów, lekarzy, fizjoterapeutów i logopedów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, pielęgniarek itp. Absolwenci studiów uzyskują pełne kwalifikacje do prowadzenia obserwacji klinicznej, diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej oraz do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi. Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 4 semestry program 390 godzin zajęć dydaktycznych oraz 110 godzin praktyk.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów/zagadnień i praktyk objętych planem nauczania oraz z pracy dyplomowej i egzaminu końcowego. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka 20 5
2 Podstawy neuroanatomii 10 3
3 Elementy neuropedagogiki 10 3
4 Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej 30 20 14
5 Diagnoza i terapia integracji sensorycznej 40 100 16
6 Psychologiczne problemy rodziców/opiekunów dzieci
z dysfunkcjami rozwojowymi
12 8 5
7 Ocena sensorycznego funkcjonowania dziecka poniżej 4 r.ż. 6 14 6
8 Logopedyczny aspekt terapii integracji sensorycznej 6 14 6
9 Terapie neurorozwojowe i wspomagające:
– Metoda Tomatisa
– Metoda Johansena
– Psychomotoryka
– Terapia opóźnień neurorozwojowych INPP
– Terapia Biofeedback
– Metoda behawioralna
– Metoda Knillów, W. Sherborne, F. Affolter, Finger
Painting, czytanie sylabowe wg metody
symultaniczno- sekwencyjnej i inne
– Sala doświadczania świata
– Hipoterapia
20 60 40
10 Seminarium dyplomowe 20 8
11 Praktyki 110 14
Razem 154 346 120

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami, wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.