Język polski dla nauczycieli

Studia podyplomowe

Adresatami studiów są nauczyciele wszystkich typów szkół oraz osoby posiadające wykształcenie wyższe wraz z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania innego przedmiotu niż język polski.

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka polskiego w szkołach różnego typu (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne).

Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 3 semestry program 340 godzin zajęć dydaktycznych (w formie wykładów i ćwiczeń) oraz 60 godzin praktyk zawodowych. Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli, wskazanymi przez Ministerstwo Edukacji i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki w szkole oraz pozytywna ocena z przygotowanej pracy dyplomowej.

Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, sobotnio-niedzielnym, w wyznaczonych terminach (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość). W szczególnych przypadkach studenci mogą liczyć na indywidualną organizację kształcenia

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Historia literatury polskiej z elementami literatury powszechnej 60 10 8
2 Główne problemy, motywy i konteksty literatura dla dzieci
i młodzieży
10 5 2
3 Analiza i interpretacja dzieła literackiego na II,III i IV poziomie
edukacyjnym
10 10 4
4 Analiza i interpretacja tekstów kultury w kontekście nauczania języka
polskiego (film, obraz, plakat itd.)
10 10 3
5 Gramatyka opisowa języka polskiego 20 20 6
6 Kultura języka polskiego 10 5 2
7 Praktyczna stylistyka 10 10 4
8 Wiedza o kulturze współczesnej 15 5 3
9 Dydaktyka języka i literatury polskiej w szkole podstawowej 15 10 4
10 Dydaktyka języka i literatury polskiej w szkole ponadpodstawowej 15 10 4
11 Drama w nauczaniu języka polskiego 10 4
12 Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego 10 2
Razem 70 280 90

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami, wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.