Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia podyplomowe

Celem studiów podyplomowych w zakresie: Kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu pracownika służby bhp w przedsiębiorstwie produkcyjnym, handlowym czy też usługowym. Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 2 semestry program 250 godzin zajęć dydaktycznych, poprzez co zdobywają niezbędna wiedzę z zakresu bhp. Treści przekazywane podczas zajęć pozwolą nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie przygotować uczestników do pełnienia roli inspektora bhp. Po rocznym stażu w służbie bhp, możliwa jest praca w zewnętrznej służbie bhp.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł zajmować stanowisko pracownika służby bhp w zakładzie produkcyjnym, handlowym czy usługowym, mając obszerną bazę wiadomości bezpośrednio przydatnych podczas pracy w zawodzie. Ukończenie studiów podyplomowych Kompleksowe zarządzanie bhp bezpośrednio daje uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora ds. bhp, a po roku stażu w zawodzie, gdzie absolwent będzie doskonalił swoje umiejętności i poznawał nowe możliwości rozwiązywania pojawiających się w praktyce zawodowej problemów – specjalisty ds. bhp. Będąc specjalistą ds. bhp można już zajmować stanowiska kierownicze w wieloosobowych komórkach bhp w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych lub usługowych. W dalszej kolejności, po wykazaniu się trzyletnim stażem, przepisy prawne zezwalają na zajmowanie stanowiska starszego specjalisty ds. bhp, zaś po pięciu latach pracy w służbie – głównego specjalisty ds. bhp, zgodnie z wytycznymi Dz. U. 1997, Nr 109 poz. 704 ze zm.

Absolwent po ukończeniu studiów uzyskuje ponadto uprawnienia audytora wewnętrznego Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz uprawnienia do bycia osobą wyznaczoną przez pracodawcę w zakładzie pracy do udzielania pierwszej pomocy.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent posiada podstawową wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa pracy. Potrafi wypełniać podstawowe dokumenty bezpośrednio związane z pracą Służby BHP, ocenia i identyfikuje zagrożenia, ma wysoką świadomość potrzeby poprawy warunków pracy i umie to w odpowiedni sposób zorganizować, kontrolować oraz ocenić uzyskane efekty. Absolwent potrafi efektywnie połączyć funkcjonowanie różnych obszarów działalności zakładów pracy, w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników, mając na uwadze również minimalizowanie kosztów ponoszonych przez pracodawcę z tytułu spełnienia wymagań prawnych w obszarze BHP, a także wypadków przy pracy i innych zdarzeń wypadkowych.

Adresatami studiów podyplomowych są absolwenci uczelni wszystkich kierunków, rodzajów oraz stopni, którzy chcą poszerzyć spektrum swojej wiedzy o obszar związany z bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Są to osoby pragnące rozszerzyć swoje kompetencje oraz podnieść poziom kwalifikacji zawodowych w celu znalezienia ciekawej pracy, mając na uwadze ciągłe doskonalenie zawodowe.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczenie przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywna ocena z przygotowanej pracy dyplomowej. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach (40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Prawo pracy 10 2
2 Podstawy ergonomii i materialne środowisko pracy 10 10 5
3 Psychologia pracy 10 2
4 Ochrona przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa 5 10 4
5 Ochrona środowiska naturalnego 10 2
6 Pierwsza pomoc przedmedyczna 5 10 4
7 Ocena i analiza ryzyka zawodowego 10 5 4
8 Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy 10 10 5
9 Wypadkoznawstwo 10 15 6
10 Metodyka prowadzenia instruktaży oraz szkoleń 5 10 4
11 Plany BIOZ, instrukcje BWR, stanowiskowych 5 10 4
12 Zarządzanie i organizacja służby bhp 10 10 5
13 Substancje chemiczne w środowisku pracy 5 5 2
14 Bezpieczeństwo w obsłudze maszyn i urządzeń 10 10 5
15 Organizacja bezpiecznej pracy na budowie 10 10 5
16 Seminarium 10 4
Razem 125 125 63

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 600,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 zł za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami,
wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.