Kreowanie wizerunku organizacji w mediach
(praca rzecznika prasowego)

Studia podyplomowe

Adresatami studiów podyplomowych w zakresie Kreowanie wizerunku organizacji w mediach (praca rzecznika prasowego) są absolwenci wyższych szkół wszystkich kierunków i specjalności, zainteresowani problematyką nabywania i doskonalenia kompetencji w zakresie budowania pozytywnego wizerunku różnych instytucji i organizacji. Przygotowują one do pracy w charakterze rzeczników prasowych w urzędach państwowych i samorządowych, jak i pełnienia tego typu funkcji w różnych przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, klubach sportowych itp.

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w fachową wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętego kreowania pozytywnego wizerunku i budowania tożsamości organizacji w mediach i poprzez nie. W praktyce ich absolwenci – jako rzecznicy prasowi – będą się przyczyniać do osiągania sukcesów, zarówno poszczególnych instytucji, jak i związanych z nią osób i organizacji.

Studia trwają 2 semestry, a ich program realizowany jest podczas 200 godzin zajęć dydaktycznych w formie niestacjonarnej i 40 godzin praktyk. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywnej oceny z przygotowanej pracy dyplomowej.

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Podstawy organizacji i zarządzania instytucją 6 4 2
2 Organizacja pracy rzecznika prasowego 10 3
3 Prawo prasowe i autorskie 8 2
4 Etyka rzecznika prasowego 8 2
5 Public relations 10 3
6 Komunikacja społeczna 10 3
7 Etykieta i protokół dyplomatyczny 4 6 4
8 Social media w praktyce 8 3
9 Zasady skutecznych negocjacji 8 3
10 Kultura języka polskiego 8 3
11 Retoryka i wystąpienia publiczne 4 8 5
12 Budowanie wizerunku instytucji 4 8 5
13 Media relations w sytuacjach kryzysowych 8 3
14 Organizacja konferencji prasowych i wydarzeń specjalnych 4 8 5
15 Warsztat z kamerą i mikrofonem 10 3
16 Warsztat pisania tekstów 10 3
17 Warsztat z fotografii 10 3
18 Praktyka 40 4
19 Seminarium 16 5
Razem 38 182 64

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 600,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 zł za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami,
wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.