Logopedia dla nauczycieli

Studia podyplomowe

Studia są przeznaczone dla nauczycieli i absolwentów szkół wyższych różnych kierunków, posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Warunkiem przyjęcia na studia jest znajomość podstaw nauki o języku polskim, posiadanie prawidłowej wymowy, dykcji, słuchu i budowy aparatu artykulacyjnego. Zostanie to zweryfikowane w ramach rozmowy kwalifikacyjnej.

Absolwenci studiów uzyskują pełne kwalifikacje do pracy w charakterze logopedy w szkołach i placówkach oświatowych oraz zajmujących się świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych i związanych ze służbą zdrowia. Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 4 semestry program 480 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyk.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów/zagadnień i praktyk objętych planem nauczania oraz z pracy dyplomowej i egzaminu końcowego. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Podstawy logopedii 10 3
2 Lingwistyczne i pedagogiczne podstawy logopedii 10 3
3 Elementy pedagogiki specjalnej 10 2
4 Medyczne podstawy logopedii 30 6
5 Psychologia rozwojowa i wychowawcza 10 2
6 Psychologia kliniczna 10 2
7 Diagnozowanie logopedyczne 10 50 6
8 Metody, techniki i narzędzia badań logopedycznych 10 10 3
9 Emisja głosu i dykcja 5 10 3
10 Anatomia i fizjologia aparatu mowy 10 3
11 Podstawy nauki o języku 10 10 3
12 Rozwój mowy i języka dziecka 10 10 4
13 Rodzaje zaburzeń mowy dziecka, a w tym:
– jąkanie,
– dyslalia obwodowa,
– fonacja pozakrtaniowa,
– mowa z rozszczepem,
– afazja,
– dyzartria,
– mutyzm,
– niedokształcenie mowy z różnych powodów,
– inne.
10 60 6
14 Formy terapii logopedycznej 10 10 4
15 Metodyka ćwiczeń logopedycznych 50 6
16 Podstawy neuropsychologii i psychiatrii dziecięcej 10 2
17 Terapia zaburzeń emocjonalnych 10 2
18 Współpraca z rodziną 10 2
19 Podstawy foniatrii, audiologii i ortodoncji 0 2
20 Komunikacja wspomagająca i alternatywna 10 3
21 Wspomaganie rozwoju psychoruchowego 15 3
22 Wczesna profilaktyka logopedyczna z logorytmiką 20 3
23 Technologie informacyjne w pracy logopedy 10 2
24 Praktyka 120 9
25 Seminarium 20 6
Razem 185 415 90

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami, wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.