Matematyka dla nauczycieli

Studia podyplomowe

Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele oraz absolwenci szkół wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne. Ich ukończenie nadaje kwalifikacje na nauczania przedmiotu matematyka w szkołach różnego typu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 3 semestry program 355 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki oraz uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanej pracy dyplomowej. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Arytmetyka i algebra 30 30 12
2 Geometria 15 15 5
3 Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa 10 20 5
4 Analiza matematyczna 30 30 12
5 Elementy logiki i teorii mnogości 10 20 6
6 Elementy statystyki 5 10 2
7 Teoretyczne podstawy kształcenia 5 10 3
8 Metodyka nauczania matematyki
na poszczególnych etapach edukacyjnych
10 45 6
9 Praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach matematyki 10 2
10 Technologie informacyjne w nauczaniu matematyki 10 2
11 Seminarium 40 7
12 Praktyka 60 8
Razem 115 300 70

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami,
wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego