Organizacja i zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych szkół wszystkich kierunków posiadający tytuł zawodowy magistra, inżyniera, licencjata bądź równorzędny. Celem studiów jest poszerzenie zakresu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu organizacji zarządzania oświatą.

Absolwenci studiów posiadający przygotowanie pedagogiczne nabędą kwalifikacje i uprawnienia do zajmowania stanowisk
kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek.

Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 2 semestry program 215 godzin zajęć dydaktycznych oraz 40 godzin praktyk kierowniczych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki kierowniczej oraz pozytywna ocena z przygotowanej pracy dyplomowej. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Podstawy organizacji i zarządzania w oświacie 10 10 5
2 Wybrane problemy psychologii zarządzania 5 10 3
3 Zarządzanie zmianą 5 10 4
4 Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 5 20 6
5 Marketing w oświacie 5 10 4
6 Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 4 6 3
7 Podstawy prawne i organizacyjne funkcjonowania szkół
i placówek oświatowych
10 2
8 Metodologia badań efektów zarządzania szkołą 5 10 3
9 Zarządzanie finansami w oświacie 15 5
10 Nadzór pedagogiczny 5 10 3
11 Organizacja procesu pedagogicznego w szkole/
placówce oświatowej
5 15 3
12 Praca badawcza dyrektora szkoły/placówki oświatowej 20 6
13 Ochrona własności intelektualnej 10 2
14 Seminarium 10 6
15 Praktyka kierownicza 40 6
Razem 59 196 62

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 zł za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie
o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami,
wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.