Pedagogika Marii Montessori

Studia podyplomowe

Adresatami doskonalących studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki Marii Montessori są nauczyciele i pedagodzy pracujący w przedszkolach, szkołach oraz inne osoby posiadające wyższe wykształcenie, zainteresowane nabywaniem nowych kompetencji związanych z szeroko pojętą edukacją i wychowaniem.

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności związanych ze skutecznym prowadzeniem pracy pedagogicznej w placówkach wychowania przedszkolnego i klasach szkolnych funkcjonujących według założeń Marii Montessori. Studia wyposażają również w umiejętności związane z organizacją i samodzielnym prowadzeniem szkół i placówek montessoriańskich.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z bloków tematycznych przewidzianych w programie studiów oraz pozytywna ocena z przygotowanej pracy dyplomowej. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Program studiów:

Lp. Blok tematyczny Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Innowacje nurty w pedagogice 10 2
2 Podstawy neuropedagogiki 10 2
3 Teoretyczne podstawy pedagogiki Marii Montessori 10 10 3
4 Metody i techniki poznawania potrzeb edukacyjnych dziecka/ucznia 6 10 3
5 Rozwój aktywności poznawczej dzieci/uczniów 10 2
6 Metodyka rozwijania ogólnych sprawności i zdolności dziecka/ucznia 10 20 4
7 Organizacja i kierowanie szkołami i przedszkolami  z pedagogiką Marii Montessori 6 10 3
8 Środki dydaktyczne w systemie pedagogicznym Marii Montessori 4 6 2
9 Metodyka prowadzenia zajęć w przedszkolu 10 20 4
10 Metodyka prowadzenia zajęć w szkole 10 20 4
11 Ocenianie postępów dziecka/ucznia 4 6 2
12 Kompetencje nauczyciela w przedszkolach i szkołach Montessori 4 6 2
13 Warsztaty metodyczne 16 3
14 Seminarium 16 6
Razem 84 150 42

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami, wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.