Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia podyplomowe

Adresatami studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej są nauczyciele oraz absolwenci wyższych szkół posiadający przygotowanie pedagogiczne. Głównym celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej/środowiskowej, ogniska wychowawczego, domu dziecka, bursy, internatu czy ośrodka szkolno-wychowawczego. Ich ukończenie nadaje kwalifikacje uprawniające do pracy na stanowisku wychowawcy/pedagoga szkolnego w szkołach i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (świetlica szkolna, internat, bursa, domy dziecka) i pozaszkolnych, wspierających (m.in. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze), interwencyjnych (pogotowia opiekuńcze).

Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 3 semestry program 310 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki oraz pozytywna ocena z przygotowanej pracy dyplomowej. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 10 20 5
2 Wybrane zagadnienia z etyki zawodu pedagoga
(opiekuna – wychowawcy)
10 2
3 Podstawy pedagogiki społecznej 10 10 3
4 Prawne podstawy opieki i pomocy społecznej związane
z wychowaniem
10 2
5 Podstawy psychopatologii 10 2
6 Komunikacja interpersonalna w pracy opiekuna – wychowawcy 10 2
7 Trening umiejętności opiekuńczo-wychowawczych 20 3
8 Terapia zaburzeń zachowania przez sztukę 20 3
9 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole/placówce
oświatowej
10 20 5
10 Metodyka pracy z rodziną/opiekunami 10 10 3
11 Diagnostyka pedagogiczna w pracy opiekuńczo-wychowawczej 10 10 3
12 Technologie informacyjno-komunikacyjne w opiece i wychowaniu 10 2
13 Podstawy terapii pedagogicznej 10 10 3
14 Konstruowanie planów i programów związanych
ze sprawowaniem opieki i wychowania
10 3
15 Profilaktyka uzależnień izaburzeń w zachowaniu 10 2
16 Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi i młodzieżą
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
10 2
17 Współpraca opiekuna – wychowawcy ze środowiskiem 10 2
18 Negocjacje i mediacje w opiece i wychowaniu 10 10 3
19 Praktyki pedagogiczne 60 6
20 Seminarium 20 6
Razem 100 270 62

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami,
wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.