Pedagogika sportu

Studia podyplomowe

Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele oraz absolwenci wyższych szkół, posiadający przygotowanie pedagogiczne. Ich ukończenie nadaje kwalifikacje m.in. do pracy w szkołach, placówkach oświatowych, ośrodkach sportowych i wypoczynkowych w charakterze nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów sportu itp. Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 3 semestry program 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki oraz pozytywna ocena z przygotowanej pracy dyplomowej. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Forma zaliczenia
1 Pedagogika sportu 15 15 egzamin
2 Wybrane zagadnienia z teorii sportu 5 10 egzamin
3 Elementy psychologii sportu 5 10 egzamin
4 Biologiczne podstawy aktywności ruchowej 5 10 zaliczenie
5 Edukacja zdrowotna 5 10 egzamin
6 Trening sportowy 5 15 egzamin
7 Sporty ekstremalne 5 10 zaliczenie
8 Elementy wiedzy o turystyce i rekreacji 10 zaliczenie
9 Gry sportowe 5 15 egzamin
10 Ruch z muzyką 15 zaliczenie
11 Elementy prawa o kulturze fizycznej 15 zaliczenie
12 Elementy ekopedagogiki 5 10 zaliczenie
13 Zarządzanie organizacjami i przedsięwzięciami sportowymi 10 zaliczenie
14 Teoretyczne podstawy kształcenia 5 10 zaliczenie
15 Technologie informacyjne w pedagogice sportu 10 zaliczenie
16 Metodyka nauczania wychowania fizycznego
na poszczególnych etapach edukacyjnych
10 45 egzamin
17 Metodyka zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (organizacja
czasu wolnego) o
10 zaliczenie
18 Organizacja i ewaluacja pracy nauczyciela sportu
z elementami bhp
10 zaliczenie
19 Seminarium 40 zaliczenie
20 Praktyka 150 zaliczenie
Razem 80 420

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami,
wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.