Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi

Studia podyplomowe

Tematyka studiów obejmuje możliwości, zasady oraz metody ubiegania się o środki Unii Europejskiej. Celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy z możliwościami dofinansowania projektów inwestycyjnych i społecznych oraz przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowywania i prowadzenia projektów unijnych. Słuchacze nabywają umiejętności tworzenia wniosków aplikacyjnych (wymagania formalne, merytoryczne i strategiczne), rozliczania projektów oraz zarządzania projektami dofinansowanymi z funduszy unijnych.

Kluczowe obszary kształcenia dotyczą: identyfikacji źródeł finansowania projektów, analizy ekonomicznej projektów oraz ich zarządzania, począwszy od przygotowania wniosku zgodnie z wytycznymi w poszczególnych programach operacyjnych, realizację i ewaluację projektu, aż po jego rozliczenie. Blok praktyczny studiów dotyczy przede wszystkim konstrukcji wniosków w poszczególnych programach operacyjnych, ich oceny i rozliczenia, a w ramach treści teoretycznych słuchacze dowiadują się także o alternatywnych – polskich i zagranicznych – źródłach finansowania, co może stanowić przydatną wiedzę w pracy na różnych stanowiskach w instytucjach publicznych, prywatnych i NGO.

Studia adresowane są do pracowników administracji samorządowej, przedsiębiorstw, banków i instytucji finansowych, do przedsiębiorców, którzy chcą skutecznie prowadzić działalność gospodarczą na jednolitym rynku europejskim, do przedstawicieli organizacji pozarządowych i placówek oświatowych, którzy chcą aplikować o środki z funduszy europejskich, jak również do wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy ze źródeł unijnych oraz innych dostępnych dla wnioskodawców z Polski.

Studia trwają 2 semestry, a ich program realizowany jest podczas 212 godz. zajęć dydaktycznych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z poszczególnych przedmiotów oraz przygotowanie i zaprezentowanie pracy dyplomowej, która ma charakter pozytywnie ocenionego wniosku aplikacyjnego do jednego z programów operacyjnych.

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Polityka gospodarcza i regionalna Unii Europejskiej 10 3
2 Zasady programowania i realizacji polityki regionalnej państw
członkowskich na przykładzie Polski
10 3
3 Przebieg procesu inwestycyjnego, metody oceny inwestycji 10 5 4
4 Fundusze unijne dostępne dla Polski 10 10 5
5 Regionalne i krajowe programy operacyjne 5 10 4
6 Alternatywne (nieunijne) źródła dofinansowani 5 10 4
7 Dostępność środków ze względu na rodzaj beneficjenta/inwestora 5 10 4
8 Wstęp do projektowania 5 10 4
9 Zarządzanie cyklem życia projektu unijnego 10 10 6
10 Dokumentacja projektów unijnych 5 5 3
11 Studium wykonalności 10 10 5
12 Partnerstwo w projektach unijnych 5 5 3
13 Ocena projektów unijnych 5 10 5
14 Seminarium – przygotowanie wniosku aplikacyjnego jako pracy
dyplomowej
20 8
15 Prezentacja projektu końcowego 2 1
Razem 95 117 62

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 600,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 zł za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami, noszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.