Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych szkół wszystkich kierunków. Ich ukończenie pozwala na uzyskanie przygotowania pedagogicznego, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Słuchacze w ramach studiów realizują przez 3 semestry program 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki pedagogicznej oraz pozytywna ocean z przygotowanej pracy dyplomowej. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Psychologia ogólna 10 5 3
2 Psychologia społeczna 10 5 3
3 Pedagogika ogólna 10 10 5
4 Podstawy pedagogiki społecznej 10 2
5 Elementy pedeutologii 10 2
6 Komunikacja i kultura języka z elementami emisji głosu 10 2
7 Profilaktyka w szkole 10 2
8 Trening umiejętności wychowawczych 10 2
9 Psychologia rozwojowa z uwzględnieniem etapów edukacyjnych 10 5 3
10 Psychologia wychowawcza z uwzględnieniem etapów edukacyjnych 10 5 3
11 Pedagogika szkolna z uwzględnieniem etapów edukacyjnych 10 10 4
12 Praca opiekuńczo-wychowawcza z uwzględnieniemetapów edukacyjnych 10 2
13 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 10 2
14 Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 10 2
15 Praktyka w zakresie psychologiczno-pedagogicznym 30 5
16 Dydaktyka ogólna 10 10 4
17 System oświaty i elementy prawa oświatowego 10 2
18 Organizacja i ewaluacja pracy nauczyciela 10 2
19 Metodyka nauczania przedmiotu 20 30 6
20 Metody aktywizujące rozwój i uczenie się 15 3
21 Projektowanie materiałów multimedialnych 15 3
22 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 10 2
23 Metodyka prowadzenia zajęć pozalekcyjnych 10 2
24 Praktyka w zakresie dydaktycznym 120 20
25 Ochrona własności intelektualnej 10 2
26 Bezpieczeństwo i higiena pracy z podstawami ergonomii 10 2
27 Seminarium 10 4
Razem 140 360 94

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami, wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.