Przyroda dla nauczycieli

Studia podyplomowe

Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele oraz absolwenci szkół wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne. Ich ukończenie nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotu przyroda w szkołach różnego typu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 3 semestry program 300 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki oraz uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanej pracy dyplomowej. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Podstawy biologii ogólnej 15 5 6
2 Podstawy chemii 10 15 6
3 Przegląd bioróżnorodności I 5 5 4
4 Podstawy wiedzy o świecie i regionie 10 2
5 Człowiek i jego funkcjonowanie w przyrodzie 5 2
6 Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska 10 10 6
7 Edukacja regionalna 15 3
8 Podstawy fizyki 10 15 6
9 Przegląd bioróżnorodności II 10 10 5
10 Dydaktyka przyrody 15 45 9
11 Ekonomiczne teorie zachowania przyrody 10 2
12 Podstawy geografii i oceanologii 10 15 6
13 Edukacja multimedialna w szkole 15 4
14 Ochrona własności intelektualnej 10 2
15 Ćwiczenia terenowe 10 2
16 Seminarium 20 15
17 Praktyka 60 10
Razem 120 240 90

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami, wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.