Terapia pedagogiczna

Studia podyplomowe

Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele pracujący w przedszkolach, szkołach, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagodzy szkolni, psycholodzy, pracownicy pedagogiczni placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz absolwenci wyższych szkół posiadający przygotowanie pedagogiczne. Ich ukończenie nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej, m.in. zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, wyrównawczych, terapii indywidualnej i grupowej w przedszkolach, szkołach różnego typu, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach oświatowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 3 semestry program 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 90 godzin praktyk.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki oraz pozytywna ocena z przygotowanej pracy dyplomowej. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Wybrane problemy rozwoju i samorealizacji człowieka 20 10 6
2 Elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej 10 30 7
3 Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy 40 7
4 Organizacja procesu terapeutycznego 15 10 6
5 Kinezjologia edukacyjna 5 10 4
6 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
10 20 7
7 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
10 40 8
8 Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
10 20 7
9 Metodyka zajęć terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami
rozwoju emocjonalnego i społecznego
10 10 5
10 Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej 10 3
11 Technologie informacyjne w pracy terapeuty 0 20 4
12 Ochrona własności intelektualnej 10 3
13 Seminarium 30 10
14 Praktyka 90 13
Razem 110 330 90

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami,
wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.