Wczesne nauczanie języka angielskiego

Studia podyplomowe

Adresatami studiów podyplomowych w zakresie Wczesne nauczanie języka angielskiego są głównie nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz absolwenci szkół wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne. Ich ukończenie jest jednym z warunków stwarzających możliwość podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach I – III szkoły podstawowej.

Uczestnicy w ramach studiów realizują przez 3 semestry program 270 godzin zajęć dydaktycznych oraz 80 godzin praktyk. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów, odbycie pozytywnie ocenionej praktyki oraz uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanej pracy dyplomowej. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Elementy wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych 10 5 4
2 Anglojęzyczna literatura dla dzieci 10 5 4
3 Wybrane zagadnienia z historii krajów anglojęzycznych 10 5 4
4 Fonetyka praktyczna 10 3
5 Konwersacje 10 3
6 Język pisany 10 3
7 Słuchanie 10 3
8 Czytanie ze zrozumieniem 10 3
9 Gramatyka praktyczna 10 3
10 Współczesne koncepcje pedagogiczne w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej
10 5 4
11 Technologia informacyjna w edukacji językowej 10 3
12 Metodyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu 10 20 6
13 Metodyka nauczania języka angielskiego w nauczaniu
początkowym
10 20 6
14 Wstęp do teorii akwizycji języka 10 10 4
15 Gry i zabawy w nauczaniu języka angielskiego 10 3
16 Formy muzyczne w nauczaniu języka angielskiego 10 3
17 Techniki plastyczne w nauczaniu języka angielskiego 10 3
18 Techniki teatralne w nauczaniu języka angielskiego 10 3
19 Seminarium dyplomowe 20 6
20 Praktyki w przedszkolu 40 10
21 Praktyki w szkole podstawowej 40 10
Razem 70 280 90

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 200,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami, wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.