Zarządzanie instytucjami artystycznymi

Studia podyplomowe

Adresatami studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania instytucjami artystycznymi są absolwenci uczelni wyższych wszystkich kierunków i specjalności. Ich uczestnicy nabędą kompetencje z zakresu szeroko pojętej organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami artystycznymi prowadzonymi przez jednostki administracji państwowej i samorządowej, organizacje pozarządowe czy przez inne osoby prawne. W ich efekcie absolwent nabędzie również wiedzę i umiejętności umożliwiające skuteczne kierowanie rozmaitymi przedsięwzięciami artystycznymi oraz działaniami zajmującymi się promocją i upowszechnianiem kultury.

Studia trwają 2 semestry, a ich program realizowany jest podczas 240 godzin zajęć dydaktycznych i 60 godzin praktyk, w ramach których uczestnik studiów ma za zadanie m.in. zapoznanie się z bieżącym funkcjonowaniem wybranej
instytucji artystycznej. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywnej oceny z przygotowanej pracy dyplomowej.

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Filozofia kultury 10 3
2 Historia sztuki 10 20 5
3 Organizacja instytucji artystycznych 10 10 5
4 Ochrona dziedzictwa kulturowego 10 10 3
5 Polityka kulturalna 10 10 5
6 Teorie i koncepcje zarządzania 10 10 5
7 Zarządzanie instytucjami kultury 10 20 5
8 Impresariat artystyczny i organizacja imprez 20 4
9 Zarządzanie projektami w instytucjach artystycznych 5 20 5
10 Pozyskiwanie mecenatu i funduszy na działalność
artystyczną
5 10 3
11 Podstawy prawne działalności artystycznej 10 2
12 Praktyka 60 7
13 Seminarium 20 8
Razem 80 220 60

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 600,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 zł za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami,
wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.