Zarządzanie logistyczne i obsługa celna obrotu towarowego

Studia podyplomowe

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych szkół wszystkich kierunków, którzy pracują lub zamierzają podjąć pracę w firmach działających w ww. sektorze lub organach państwowych nadzorujących działania w tym zakresie.
Studia mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności umożliwiających właściwe wypełnianie obowiązków wynikających z wykonywania zawodu agenta celnego, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania logistycznego, w tym między innymi planowania i realizacji obsługi logistycznej, transportowo-spedycyjnej i celnej podmiotów gospodarczych dokonujących międzynarodowego obrotu towarowego. W szczególności dotyczy to problematyki szeroko rozumianego krajowego, międzynarodowego i wspólnotowego prawa administracyjnego, finansowego i celnego, rozwiązań kształtowania łańcucha dostaw oraz regulacji prawnych i praktycznych dotyczących transportu, spedycji i logistyki. W efekcie absolwenci studiów nabędą kwalifikacje, dzięki którym będą mogli ubiegać się o wpisanie na listę agentów celnych, o których mowa w art. 80. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne z późn. zm.

Studia trwają 2 semestry, a ich program realizowany jest podczas 190 godzin zajęć dydaktycznych w formie niestacjonarnej. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywnej oceny z przygotowanej pracy dyplomowej.

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Wstęp do prawa, prawo administracyjne w zakresie stosowanym
w sprawach celnych, międzynarodowe prawo celne
10 15 6
2 Zarządzanie transportem,spedycją i logistyką, obsługą celną 5 10 5
3 Cło i polityka celna, polskie przepisy celne 10 5 5
4 Ewidencja i statystyka w obrocie towarowym z państwami
członkowskimi Wspólnoty INTRASTAT
10 4
5 Wspólnotowa Taryfa Celna, zwolnienia celne dług celny
i zabezpieczenia
5 10 5
6 Postępowanie w sprawach celnych 5 5 4
7 Przedstawicielstwo w sprawach celnych, upoważnieni
przedsiębiorcy
5 5 3
8 Wiążące informacje 5 2
9 Pochodzenie towarów, wartość celna towarów 5 5 3
10 Zgłoszenia celne, status celny, procedury celne, procedury
uproszczone
15 15 6
11 Tranzyt – transport w ramach procedury WPT, TIR lub ATA 5 5 3
12 Systemy wspomagające pracę organów celnych i podmioty
gospodarcze w sprawach celnych
10 5 5
13 Bezpieczeństwo i higiena pracy z podstawami przepisów
socjalnych w transporcie drogowym
5 5 3
14 Seminarium 10 6
Razem 85 105 60

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 600,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne
jednorazowo oraz 30,00 zł za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku
do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami,
wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.