Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

Studia podyplomowe

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych szkół wszystkich kierunków i specjalności, zainteresowani nabyciem fachowej wiedzy z zakresu tworzenia i skutecznego kierowania różnego typu stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi organizacjami wyższej użyteczności publicznej.

Studia mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy m.in. z zakresu tworzenia organizacji, prowadzenia jej dokumentacji, promocji i pozyskiwania funduszy, a także ukształtowanie umiejętności związanych z prowadzeniem jej bieżącej działalności na poziomie zapewniającym jak najpełniejszą realizację jej statutowych celów i zadowolenie beneficjentów.

Studia trwają 2 semestry, a ich program realizowany jest podczas 190 godzin zajęć dydaktycznych w formie niestacjonarnej i 40 godzin praktyk, w ramach których uczestnik studiów ma za zadanie opracowanie monografii wybranej organizacji pozarządowej w formie prezentacji multimedialnej. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywnej oceny z przygotowanej pracy dyplomowej.

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Podstawy zarządzania organizacjami 5 15 4
2 Organizacje pozarządowe w Polsce i w Unii Europejskiej 5 10 5
3 Podstawy prawne funkcjonowania organizacji
pozarządowych
5 10 5
4 Finansowanie organizacji pozarządowych 5 10 4
5 Marketing w organizacjach pozarządowych 5 10 5
6 Dokumentowanie działalności organizacji 5 10 5
7 Rachunkowość w organizacjach 5 15 4
8 Etyka w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi 5 5 2
9 Praca biurowa w organizacji 5 10 4
10 Współpraca organizacji z mediami i środowiskiem 10 3
11 Projekty i pozyskiwanie funduszy 5 15 5
12 Praktyka 40 6
13 Seminarium 20 8
Razem 50 180 60

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 600,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 zł za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami, wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.