Zarządzanie państwem

Studia podyplomowe

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych szkół wszystkich kierunków i specjalności, zainteresowani problematyką zarządzania na różnych szczeblach władzy państwowej i samorządowej. Przygotowują one do pracy w urzędach państwowych i samorządowych, jak i pełnienia funkcji w organach władzy różnych szczebli.

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę z zakresu organizacji państwa oraz kompetencji jego organów i ukształtowanie umiejętności związanych z planowaniem działalności politycznej i skuteczną realizacją związanych z nią zadań, mających na celu własny rozwój i wzrost dobrobytu społeczeństwa.

Studia trwają 2 semestry, a ich program realizowany jest podczas 200 godz. zajęć dydaktycznych w formie niestacjonarnej. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywnej oceny z przygotowanej pracy dyplomowej.

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Rozwój cywilizacji,społeczeństwo, naród 10 3
2 Organizacja państwa, demokracja, ideologie 5 10 5
3 Polityka gospodarcza i społeczna 5 10 5
4 Historia i źródła prawa 5 1
5 Elementy prawa konstytucyjnego, administracyjnego
i wyborczego
10 10 4
6 Prawo budżetowe w Polsce. Zarządzanie finansami państwa 10 10 5
7 Przywództwo i kreatywność w zarządzaniu 5 5 2
8 Wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa
(technicznego,społecznego, ekonomicznego, ekologicznego)
5 5 3
9 Marketing polityczny, komunikacja społeczna 10 10 5
10 Dyplomacja – protokół dyplomatyczny 5 5 3
11 Elementy prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego 5 5 4
12 Unia Europejska – instytucje, programy, fundusze 10 10 5
13 Środki społecznego przekazu w zarządzaniu państwem 5 5 3
14 Etyka życia społecznego 5 10 4
15 Seminarium – projekt końcowy 15 8
Razem 95 110 60

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 600,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 zł za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami, wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.