Zarządzanie projektami rewitalizacyjnymi

Studia podyplomowe

Zakres specjalności Zarządzanie projektami rewitalizacyjnymi obejmuje kształtowanie umiejętności tworzenia oraz zarządzania projektami rewitalizacyjnymi, w tym zarządzania terenami poprzemysłowymi oraz zdegradowanymi.

Rozwój geopolityczny ostatnich lat zmusza do zajmowania nowych przestrzeni lub modernizacji już zagospodarowanych. Zjawisko to nabiera obecnie szczególnego znaczenia w wielu aglomeracjach w Polsce, a także i w całej Europie, gdzie niektóre miasta borykają się z wieloma problemami związanymi z zabudową. Duża ilość terenów zdegradowanych, olbrzymi wpływ przemysłu na krajobraz, zmiany w ukształtowaniu terenu oraz konieczność przebudowy infrastruktury wymagają specjalistów z zakresu problematyki rewitalizacji. Współczesne uwarunkowania spowodowały zapotrzebowanie na nowych specjalistów – menedżerów do spraw zarządzania projektami rewitalizacji, którzy skutecznie mogliby tworzyć projekty rewitalizacji, a następnie umiejętnie nimi zarządzać, zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Realizacja zadań z tym związanych wymaga fachowej wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania, znajomości gospodarki nieruchomości oraz gospodarki przestrzennej oraz wiedzy z zakresu architektury, urbanistyki, ochrony środowiska, nauk społecznych, ekonomicznych, a także prawnych.

Studia trwają 2 semestry, a ich program realizowany jest podczas 200 godzin zajęć dydaktycznych. Skierowane są do osób zarządzających projektami rewitalizacyjnymi, radnych, pracowników administracji samorządowej i rządowej, przedstawicieli sektora prywatnego zainteresowanych inwestowaniem, geografów, projektantów, architektów, inżynierów gospodarki przestrzennej, budownictwa itp. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z poszczególnych przedmiotów oraz przygotowanie i zaprezentowanie pracy dyplomowej, która ma charakter pozytywnie ocenionego wniosku (projektu) dotyczącego rewitalizacji.

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Podstawy zarządzania 10 6 4
2 Zarządzanie projektem 12 4 5
3 Zarządzanie nieruchomościami 12 4 4
4 Urbanistyka operacyjna. Zarządzanie rozwojem przestrzennym 8 4 5
5 Aspekty finansowo-ekonomiczne projektów rewitalizacyjnych 8 4 5
6 Źródła finansowania projektów 10 4 4
7 Procesy rewitalizacji obszarów zdegradowanych 10 4 4
8 Europejskie programy i projekty rewitalizacji obszarów
zdegradowanych
20 4
9 Prawne aspekty procesów rewitalizacyjnych 12 2
10 Ochrona środowiska obszarów zdegradowanych 8 2 3
11 Społeczno-kulturowe aspekty rewitalizacji 12 2 5
12 Casy study/spotkania z ekspertami, praktykami 12 12 5
13 Seminarium – przygotowanie wniosku dotyczącego projektu
rewitalizacyjnego
20 9
14 Prezentacja projektu końcowego 2 1
Razem 134 68 61

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 600,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 zł za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami,
wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.