Zarządzanie w samorządzie terytorialnym

Studia podyplomowe

Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę z zakresu organizacji samorządu terytorialnego oraz kompetencji jego organów i ukształtowanie umiejętności związanych z planowaniem działalności społeczno-gospodarczej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Adresatami studiów są absolwenci wyższych szkół wszystkich kierunków i specjalności zainteresowani problematyką zarządzania na różnych szczeblach władzy samorządowej. Przygotowują one do pracy w urzędach samorządowych, jak i pełnienia funkcji publicznych w organach władzy samorządowej. Za adresatów tej oferty mogą się więc także uważać osoby pełniące lub zamierzające pełnić funkcje radnego gminy (miasta), dzielnicy, powiatu czy województwa, czy nawet członków zarządów samorządowych organów wykonawczych.

Studia trwają 2 semestry, a ich program realizowany jest podczas 205 godzin zajęć dydaktycznych w formie niestacjonarnej. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywnej oceny z przygotowanej pracy dyplomowej.

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Forma
zaliczenia
1 Współczesne przemiany cywilizacyjne a kompetencje
samorządów terytorialnych
10 Zaliczenie
2 Organizacja państwa, demokracja, ideologie 5 10 Egzamin
3 Polityka gospodarcza i społeczna 5 10 Egzamin
4 Marketing polityczny 5 Zaliczenie
5 Prawne podstawy funkcjonowania samorządu
terytorialnego
10 10 Egzamin
6 Prawo budżetowe w Polsce. Zarządzanie finansami
samorządowymi
10 10 Zaliczenie
7 Ochrona zdrowia i opieka społeczna jako zadania
samorządu terytorialnego
5 5 Zaliczenie
8 Wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa
(technicznego, społecznego, ekonomicznego,
ekologicznego)
5 5 Egzamin
9 Planowanie przestrzenne jako zadanie samorządu
terytorialnego
10 10 Egzamin
10 Współpraca międzynarodowa samorządów 5 5 Zaliczenie
11 Elementy prawa cywilnego,rodzinnego i opiekuńczego 5 5 Egzamin
12 Programowanie rozwoju lokalnego i regionalnego 10 10 Egzamin
13 Edukacja jako zadanie samorządu terytorialnego 5 5 Zaliczenie
14 Etyka życia społecznego 5 10 Egzamin
15 Seminarium – projekt końcowy 15 Zaliczenie
Razem 95 110

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 600,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 zł za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami,
wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.