Zarządzanie sprzedażą

Studia podyplomowe

Celem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania sprzedażą jest przygotowanie absolwentów do pełnienia samodzielnych funkcji menedżerskich w obszarze sprzedaży i marketingu w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Umożliwiają również zorientowanie na szybki rozwój działalności gospodarczej przy wykorzystaniu umiejętności dotyczących zarządzania procesem sprzedaży oraz budowy wartości firmy.

Studia mają za zadanie przekazanie absolwentom nowoczesnej wiedzy, dostępnej jeszcze nie dawno niemal wyłącznie na szkoleniach prowadzonych przez hermetyczne środowisko międzynarodowych firm doradczych.

Studia z zakresu zarządzania sprzedażą skierowane są do:
− właścicieli firm oraz menedżerów zainteresowanych rozwojem obszaru sprzedaży w kierowanych przedsiębiorstwach,
− szefów działów sprzedaży,
− doradców i opiekunów klienta,
− trenerów i coachów sprzedaży,
− przedsiębiorców prowadzących działalność związaną ze sprzedażą produktów lub usług,
− osób aspirujących do obsady stanowisk menedżerskich w obszarze sprzedaży.

Studia trwają 2 semestry, a ich program realizowany jest podczas 270 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywnej oceny z przygotowanej pracy dyplomowej.

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Elementy mikro/i makroekonomii 10 20 6
2 Podstawy prawa/Prawne aspekty handlu 10 10 4
3 Podstawy zarządzania w biznesie 10 20 6
4 Zarządzanie działem sprzedaży 10 10 5
5 Etyka w biznesie 10 2
6 Etykieta menedżera 20 3
7 Podstawy zintegrowanych systemów zarządzania 10 3
8 Przywództwo i motywowanie w procesach zarządzania 10 10 5
9 Zasady skutecznych negocjacji 10 3
10 Psychologia obsługi klienta 10 10 5
11 Podstawy telemarketingu 10 2
12 Controlling sprzedaży 10 10 3
13 Zarządzanie ceną 10 3
14 Programy lojalnościowe 10 3
15 Seminarium 30 7
Razem 80 190 60

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 600,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 zł za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami, wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.