Zarządzanie strategią rolniczą

(studia nadają kwalifikacje do prowadzenia działalności rolniczej)

Studia podyplomowe

Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych szkół wszystkich kierunków, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność rolniczą, jak również chcący podjąć pracę w instytucjach, urzędach i organizacjach zajmujących się problematyką rolnictwa.

Studia mają na celu przekazanie słuchaczom kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy oraz ukształtowanie umiejętności
związanych z ekonomiką rolnictwa, organizacją i technologią produkcji rolnej, marketingiem usług i artykułów rolnych oraz rachunkowości rolniczej i agrobiznesu. W efekcie absolwenci studiów nabędą kwalifikacje do prowadzenia działalności rolniczej, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

Studia trwają 2 semestry, a ich program realizowany jest podczas 265 godzin zajęć dydaktycznych w formie niestacjonarnej. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów/modułów przewidzianych w programie studiów oraz pozytywnej oceny z przygotowanego w ramach seminarium projektu (np. biznesplan wybranej działalności rolniczej). Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym w wyznaczonych terminach (około 40% z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość).

Program studiów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Liczba punktów ECTS
1 Podstawy wiedzy o rolnictwie 10 5 4
2 Gleboznawstwo 5 5 2
3 Elementy mikroekonomii i makroekonomii w rolnictwie 10 5 4
4 Ekonomika i zarządzanie produkcją w rolnictwie 10 10 4
5 Organizacja gospodarstw rolnych 10 20 5
6 Marketing usług i artykułów rolnych 10 10 5
7 Podstawy agrobiznesu 10 5 4
8 Agroturystyka 10 5 4
9 Technika rolnicza 10 5 4
10 Rachunkowość rolnicza 10 5 4
11 Ochrona roślin i zwierząt 5 5 2
12 Informatyka w agrobiznesie 5 10 4
13 Polityka rolna w Unii Europejskiej. Pozyskiwanie funduszy 10 10 4
14 Agrobiotechnologie 5 5 2
15 Ekologia a rolnictwo 5 5 2
16 Seminarium – projekt końcowy 5 5 2
Razem 125 140 60

 

Koszty kształcenia

W przypadku opłat jednorazowych lub z podziałem na dwie raty semestralne – 1 600,00 zł za semestr, wpisowe 100,00 zł płatne jednorazowo oraz 30,00 zł za wydanie świadectwa. Dla wszystkich absolwentów WSSE opłata za semestr będzie
o 30% mniejsza w stosunku do kwoty podstawowej i nie ponoszą oni opłaty rekrutacyjnej (wpisowego).

Osoby podejmujące studia w WSSE na podstawie zawartych porozumień o współpracy z poszczególnymi instytucjami, wnoszą opłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w stosownych porozumieniach.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia opłat czesnego.